BrokerTarieven

Disclaimer - BrokerTarieven

De inhoud van deze website wordt verzorgd door Broker Data B.V. te Eindhoven. Via deze website beoogt Broker Data B.V. consumenten in staat te stellen om op eenvoudige wijze informatie over financiële producten en/of diensten te verkrijgen. De informatie over financiële producten die op deze website wordt gepubliceerd, is op geen enkele wijze bedoeld als advies, aanbeveling of waardeoordeel en dient niet als zodanig te worden opgevat.

De inhoud van de door Broker Data B.V. gepubliceerde en samengestelde pagina’s is ontleend aan betrouwbaar geachte bronnen. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en uitkomsten staat Broker Data B.V. niet in. Broker Data B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van of vertrouwen op de door of namens Broker Data B.V. verschafte informatie. Gebruik van deze website geschiedt geheel op eigen risico.

Broker Data B.V. bemiddelt niet in financiële producten. De op of via deze website ingediende aanvragen worden zonder verdere tussenkomst van Broker Data B.V. rechtstreeks en uitsluitend verzonden naar (bemiddelaars van) de aanbieder(s) van de door de bezoeker zelf geselecteerde producten. De afhandeling van aanvragen, zoals het uitbrengen van adviezen en offertes of het afsluiten van financiële producten, komt geheel voor de verantwoording van de door de bezoeker geselecteerde aanbieder(s) en/of bemiddelaar(s). Broker Data B.V. speelt hierin geen enkele rol.

Het is de verantwoordelijkheid van de consument om zich er van te vergewissen dat de producten en/of diensten, evenals aanbieders en/of bemiddelaars, voldoen aan de door de betreffende consument te stellen (wettelijke) eisen en verlangens.

De activiteiten van Broker Data B.V. zijn – in de zin van de Wet op het financieel toezicht – niet aan te merken als het aanbieden van en adviseren of bemiddelen in financiële producten. Broker Data B.V. wijst erop dat het aanbieden van en adviseren of bemiddelen in verzekeringen en financiële producten een Wft-vergunning vereist. Financiële dienstverleners die over een Wft-vergunning beschikken, zijn opgenomen in de openbare registers van de Autoriteit Financiële Markten. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om vast te stellen of financiële dienstverleners aan hun vergunningplicht voldoen.

Broker Data B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. De informatie geleverd door Broker Data B.V. is het eigendom van Broker Data B.V. of van zijn leveranciers. Kopiëren, herpubliceren of redistributie van de informatie, al dan niet gedaan met behulp van caching, inframen of soortgelijke middelen, is te allen tijde verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Broker Data B.V..